Національні Стандарти Бухгалтерського Обліку

Курс «Національні Стандарти Бухгалтерського Обліку»

Національні Стандарти Бухгалтерського Обліку

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни ― Національні стандарти бухгалтерського обліку ‖ є набуття студентами теоретичних знань і навичок щодо методики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку.

Основними завданнями вивчення дисципліни ― Національні стандарти бухгалтерського обліку ‖ є отримання студентами необхідних знань щодо первісного визнання, подальшого визнання та припинення визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат суб’єкта господарювання, а також розкриття інформації щодо результатів діяльності у фінансових звітах.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:
– мету, завдання та принципи ведення бухгалтерського обліку за НП(С)БО якісні вимоги до фінансової інформації; критерії визнання та оцінки активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат;
– порядок складання та подання річних та проміжних фінансових звітів загального призначення;
– методику обліку активів;
– методику обліку зобов’язань;
– методику визнання та відображення в обліку доходів та витрат;
– методику обліку фінансових інструментів;
– методику обліку фінансових інвестицій;
– порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності;

вміти:
– здійснювати визнання та первісну оцінку активів та зобов’язань;
– проводити операції переоцінки та зменшення корисності активів та зобов’язань;
– відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
– складати облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку;
– відображати інвестиції в асоційовані компанії за методом участі в капіталі;
– складати фінансові звіти суб’єкта господарювання НП(С)БО.

 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Порядок складання та подання фінансових звітів за НП(С)БО

Тема 1. призначення та сфера застосування НП(С)БО
Поняття національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Сфера застосування НП(С)БО. Відмінності між НП(С)БО та МСФЗ. Об’єкти бухгалтерського обліку, що регулюються НП(С)БО. Види облікових оцінок активів і зобов’язань за НП(С)БО.

Тема 2. порядок складання та подання фінансових звітів за НП(С)БО
Загальні вимоги до фінансових звітів. Склад та елементи фінансових звітів. Концептуальна основа фінансових звітів за НП(С)БО. Методи складання звіту про рух грошових коштів. Поняття консолідованої фінансової звітності. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Правила розкриття інформації про звітні сегменти у пакетах фінансової звітності. Порядок виправлення помилок у фінансових звітах. Вплив змін в облікових політиках на фінансові звіти. Характеристика подій, що виникли після дати балансу. Вплив інфляції на статті фінансової звітності. Коригування монетарних та немонетарних статей фінансових звітів. Порядок складання та подання фінансових звітів суб’єктом малого підприємництва.

Змістовний модуль 2. Облік активів, зобов’язань, доходів та витрат

Тема 3. Облік необоротних активів за НП(С)БО
Поняття та класифікація активів підприємства. Необоротні активи. Сфера застосування НП(С)БО щодо обліку необоротних активів. Класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Визнання та оцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Амортизація та визнання зменшення корисності основних засобів. Поняття та класифікація нематеріальних активів. Визнання, оцінка та переоцінка нематеріальних активів. Амортизація, зменшення корисності та припинення визнання нематеріальних активів. Визнання та оцінка необоротних активів та групи вибуття, що утримуються для продажу. Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, у фінансовій звітності. Довгострокові біологічні активи. Первісне визнання, подальше визнання та припинення визнання довгострокових біологічних активів. Розкриття інформації щодо довгострокових біологічних активів у фінансовій звітності. Поняття інвестиційної нерухомості. Критерії визнання нерухомості інвестиційною. Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. Критерії перекласифікації нерухомості з категорії інвестиційної до категорії операційної. Процедури визнання зменшення корисності необоротних активів та відновлення їх корисності.

Тема 4. Облік оборотних активів за НП(С)БО
Поняття і класифікація оборотних активів підприємства. Сфера застосування НП(С)БО щодо обліку оборотних активів. Визначення та класифікація запасів. Визнання та первісна оцінка запасів. Методи оцінки вибуття запасів у виробництво. Розподіл транспортно-заготівельних витрат. Розкриття інформації щодо запасів у статтях фінансової звітності та примітках до них. Поняття та види дебіторської заборгованості підприємства. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості. Резерви сумнівних боргів. Методи розрахунку резервів сумнівних боргів підприємства. Поточні біологічні активи. Первісне визнання, подальше визнання та припинення визнання поточних біологічних активів. Розкриття інформації про поточні біологічні активи у фінансовій звітності.

Тема 5. Облік зобов’язань за НП(С)БО
Визначення зобов’язань підприємства. Види зобов’язань. Забезпечення як зобов’язання із невизначеною сумою і датою погашення. Визнання, оцінка та припинення визнання. Поняття оренди. Фінансова та операційна оренда. Методика обліку оренди в орендаря. Порядок визначення орендарем фінансових витрат та їх розподіл між відповідними звітними періодами. Зобов’язання з податку на прибуток. Визнання доходів, витрат та фінансового результату, пов’язаного із податком на прибуток. Розкриття інформації щодо активів і зобов’язань, пов’язаних із податком на прибуток у фінансовій звітності та примітках. Види виплат працівникам. Облік зобов’язань із заробітної плати. Виплати працівникам при звільненні та по закінченню трудової діяльності. Розкриття інформації про виплати працівникам у фінансових звітах та примітках.

Тема 6. Облік доходів, витрат та фінансових результатів за НП(С)БО
Визнання та класифікація доходів. Оцінка доходів. Розкриття інформації про доходи підприємства у фінансових звітах та примітках. Поняття та класифікація витрат. Витрати виробництва. Методика розподілу загальновиробничих витрат. Втрати від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані компанії. Фінансові витрати підприємства та їх капіталізація. Поняття кваліфікаційного активу. Розкриття інформації про витрати підприємства у фінансових звітах та примітках.

Змістовний модуль 3. Облік фінансових інструментів. облік фінансових інвестицій.

Тема 7. Облік фінансових інструментів за НП(С)БО
Поняття та класифікація фінансових інструментів. Фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу. Оцінка фінансових інструментів. Похідні фінансові інструменти. Облік операцій хеджування.

Тема 8. Облік фінансових інвестицій за НП(С)БО
Поняття фінансових інвестицій. Первісна оцінка фінансових інвестицій. Інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Метод ефективної ставки відсотка. Метод участі в капіталі як метод обліку інвестицій в асоційовані компанії. Процедура консолідації фінансової звітності материнською компанією.

Тривалість: на вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/3 кредити ECTS.

 

 

Дистанційне Навчання

• Глобальне навчання в Skype для учнів з всього світу

SkypeВи Живете в Іншому Місті або За Кордоном?

Навчайтеся Дистанційно в Skype!

 

 

 

 

 

Комфортне Навчання

Кваліфіковані викладачі. Навчання проводять досвідчені кваліфіковані професіонали, вчені з науковими ступенями, носії іноземних мов.
Індивідуальний підхід. Програма навчального курсу складується індивідуально відповідно до Ваших потреб
Зручний графік. Ви оберете власний графік занять з 9-ої ранку до 9-ої вечору в зручні для Вас дні. Таким чином, Ви визначите зручний для себе час і встигатимете працювати та навчатися! 😉
Територіальна близькість. Займайтеся в навчальному центрі, в закладах партнерів і навіть на Вашій території в офісі чи вдома! Доступні дистанційні заняття в Skype.
Гнучка оплата. Сплачуйте за навчання поетапно, розділивши вартість навчання по частинам.
Оптимальне навантаження. Цілісність, динаміка та теметичне академнавантаження проходження програми курсу напряму залежить від бажання, дисципліни та інтелектуальних можливостей учня. Постійний зворотній зв’язок із викладачем.
Знання назавжди. Навички, котрі Ви отримаєте під час ґрунтовного навчання під керівництвом найкращих викладачів Українського науково-освітнього центру Престиж, залишаться з Вами на все життя!

 

100% Результату

«Як тільки я застряг, це значить, що мій мозок застряг. Це значить, що я вичерпав потенціал поточного свого мислення і треба просто вчасно дати собі у цьому звіт і нікого в цьому не звинувачувати. Я зрозумів, що якщо я застряг, я повинний вчитися. А де вчитися? Вчитися там, де результат! От де я повинний вчитися!»
Михайло Дашкієв — співзасновник проекту «Бізнес Молодість», бізнесмен, мільйонер

Український науково-освітній центр Престиж започаткований в 2003 в Черкасах і з того часу надає послуги в сфері приватної освіти: навчальні курси, тренінги, освіта за кордоном, корпоративне навчання. В 2014 році відкритий освітній центр в Києві. Компанія пропонує навчальні програми з навчанням в освітніх центрах, навчальних закладах за кордоном, на території замовника, а також дистанційно в Skype. Кожний слухач курсів обирає власний, зручний для себе графік занять. Навчальну програму курсу викладач складає особисто для учня у відповідності до його цілей з метою оптимізації навчального процесу та отримання бажаного результату. Ретельно підібраний викладацький склад професіоналів і унікальний педагогічний досвід праці в сфері приватної освіти передбачає високу якість навчання та індивідуальний підхід до кожного слухача курсів. Викладачі — досвідчені кваліфіковані професіонали, вчені з науковими ступенями, носії іноземних мов.

Наша Ціль
Наша ціль — розвиток рівня та престижу освіти, популяризація постійного навчання та самоосвіти, як стилю життя.

Наші Клієнти
Наші клієнти вибирають якісне навчання. Вони цінують наш особливий індивідуальний підхід до себе, своїх цілей і потреб. А можливість обирати зручний графік занять дозволяє їм успішно поєднувати навчання в центрі та свою основну діяльність. Таким чином, працівники з графіком роботи з 9.00 до 18.00 навчаються після роботи в вечірній час або на вихідних. Батьки приводять маленьких дітей для підготовки до школи, вивчення певних творчих предметів чи іноземних мов. Учні шкіл “підтягують” шкільну програму, готуються до іспитів ДПА, ЗНО, вивчають іноземні мови, підбирають освітні програми в іноземних навчальних закладах. Дорослі підвищують свою професійну кваліфікацію, знаходять відповіді на специфічні вузькопрофільні питання. Бажаючі працювати або жити за кордоном, проходять мовні курси з вивчення іноземної мови, котрі передбачають вивчення спеціалізованої професійної лексики починаючи з середнього рівня володіння мовою. Ми орієнтуємося та вимірюємо ефективність нашої діяльності за результатом і робимо все можливе, щоб наші клієнти отримали саме той результат, за яким вони до нас звертаються.

Знання Назавжди!

Якість знань, яку отримують наші замовники,  підтверджена результатами занять, багаторічною практикою та підкріплена вдячними відгуками. За час діяльності центру навчання допомогло тисячам клієнтів вдосконалити свої знання та навички, знайти улюблену роботу та реалізувати себе, а вітчизняним та іноземних компаніям отримати висококваліфікованих працівників з числа наших випускників. Якщо Вам потрібні якісні знання та навички, котрі залишаться з Вами на все життя, ознайомтеся з нашою діяльністю ближче.

 

Український Науково-Освітній Центр Престиж в Цифрах

Започаткований в 2003 році в Черкасах.
13 років надає послуги в сфері приватної освіти.
В 2014 році відкритий центр в Києві.
8 напрямків навчання:
1. Мовознавство
2. Комп’ютерні Технології
3. Менеджмент і Маркетинг
4. Економіка та Фінанси
5. Краса та Здоров’я
6. Мистецтво
7. Шкільні Предмети, ДПА, ЗНО
8. Підготовка до Школи
Та додаткові предмети.
150 спеціалізованих навчальних курсів з індивідуальною та стандартною навчальними програмами.
Відібрані 300 найкращих викладачів, серед яких кваліфіковані професіонали, вузькопрофільні спеціалісти, носії іноземних мов, щоб дати Вам потрібні знання та навички.
Понад 2600 учнів пройшли навчання.
97.3%* учнів задоволені навчанням, дають позитивні відгуки та радять центр друзям і знайомим.
5 балів з 5 – середня оцінка за відгуками користувачів сайту Education.ua.
100% результату від навчання.

* дані на основі дослідження відгуків учнів про навчання.

 

 

Під Час Консультації
• Обговоримо Ваші цілі та особливості навчальної програми
• Визначимо тривалість, графік та інтенсивність навчання
• Підберемо найкращі умови Ваших занять

Перед Початком Навчання
Ми оберемо місце проведення занять: в освітньому центрі, спеціалізованому закладі, на Вашій території чи дистанційно в Skype. Підберемо навчальну програму — стандартну або ж індивідуальну. Індивідуальна навчальна програма складається викладачем у прямій відповідності до Ваших особистих потреб. Наприклад, бухгалтеру потрібно знати операції імпорту-експорту та роботу з валютою або студенту з німецької мови треба більш детально вивчити спеціалізовану будівельну лексику.

Під Час Занять
Ваші зусилля у навчанні, помножені на досвід викладачів центру Престиж, дадуть Вам потрібні знання та навички. Будьте вибагливим до себе, регулярно відвідуйте заняття, слідуйте рекомендаціям Ваших керівників, займайтеся старанно, вчасно виконуйте всі завдання — і Ви досягнете успіху. Ми працюємо на 100% результату!

Отримайте 100% Результату!

СертифікатПісля Завершення Навчання
Ви отримаєте сертифікат Українського науково-освітнього центру Престиж. Сертифікат міжнародного зразка видається українською та англійською мовами, має оригінальний дизайн і виготовляється в типографії з використанням технології фольгування та пластикової ламінації.

 

 

Працевлаштування

Працевлаштування
Український науково-освітній центр Престиж сприяє працевлаштуванню випускників. Компанії потребують кваліфікованих працівників, котрі постійно навчаються, займаються самоосвітою, вдосконалюють свої професійні навички та особисті якості. Саме таких спеціалістів з числа наших учнів ми їм і рекомендуємо.

 

 

Чому Слід Почати Навчання Зараз?Світогляд

Відповідь знаєте лише Ви тоді, коли Ви щасливі. Деякі люди живуть за принципом, що спочатку треба заробити гроші, а потім піти на навчання. Це кардинально не правильна думка! Тому що коли Ви заробите гроші і підете на навчання, у Вашій голові вже буде стільки парканів, що найближчу половину свого життя Ви витратите на те, щоб зносити ці паркани, а вже потім будувати новий світогляд. Тому, чим меньший у Вас вік, тим більше у Вас шансів вибудувати світогляд, котрий Вас приведе до щастя. 

 

 

 

 

Насіння Знання Дасть Добрі Сходи!

З повагою — Український науково-освітній центр Престиж